Missietrajecten

⭐️

(Door)ontwikkeling van nieuwe bouwketens en toepassing duurzame bouwmaterialen

77

post-its geplakt

De binnensteden van Helmond en Eindhoven hebben een forse verstedelijkingsopgave. Alle nieuwe woningen die we toevoegen worden biobased, circulair en klimaatneutraal gebouwd.

⭐️

Circulaire binnenstad en duurzaam consumeren

137

post-its geplakt

In onze steden liggen veel kansen voor een circulaire economie. Volgens de principes van de R-ladder gaan we ervoor zorgen dat grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en dat we inzetten op zoveel mogelijk hergebruik.

⭐️

Naar klimaatneutrale mobiliteit in de binnenstad

130

post-its geplakt

Een groot deel van de CO₂ uitstoot in de stad is afkomstig van auto’s en transport van goederen. Het moet makkelijker worden om in onze (binnen)steden voor de fiets, het OV of deelauto’s te kiezen. Een autoluwe binnenstad draagt bij aan een prettige leefomgeving en er ontstaat meer fysieke ruimte voor andere functies zoals groen en recreatie.

⭐️

Verduurzaming van de publieke ruimte in de binnenstad

De verblijfskwaliteit van de publieke ruimte in de binnenstad staat voorop. Daarvoor zijn duurzaamheid en groen sturend. Een groene, duurzame en gezonde publieke ruimte heeft een belangrijke functie voor sociale activiteiten, winkelen en recreatie. Het is belangrijk voor o.a. het tegengaan van hittestress.

⭐️

Verhaal Vitale Binnenstad

Schets het perspectief voor een vitale binnenstad in 2030-2040-2050.

⭐️

(Door)ontwikkeling van nieuwe bouwketens en toepassing duurzame bouwmaterialen in de wijken

Bij herontwikkelingen en renovaties in onze wijken gaan we er voor zorgen dat dit biobased, circulair en klimaatneutraal wordt uitgevoerd.

⭐️

Circulaire wijken en duurzaam consumeren

138

post-its geplakt

Ook in onze wijken liggen veel kansen voor een circulaire economie. Volgens de principes van de R-ladder gaan we ervoor zorgen dat grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en dat we inzetten op zoveel mogelijk hergebruik en deelconcepten.

⭐️

Iedereen kan meedoen

129

post-its geplakt

Duurzame oplossingen moeten betaalbaar en beschikbaar zijn voor iedereen, onafhankelijk van iemands woonlocatie, achtergrond of inkomen.

⭐️

Naar klimaatneutrale mobiliteit in de wijken

Een groot deel van de CO₂ uitstoot in de stad is afkomstig van auto’s en transport van goederen. We gaan het makkelijker maken om in onze stad en de wijken te kiezen voor de fiets, het OV of deelauto’s. Een autoluwe binnenstad draagt bij aan een prettige leefomgeving en er ontstaat meer fysieke ruimte voor andere functies zoals groen en recreatie.

⭐️

Verduurzaming van de openbare ruimte in de wijken

92

post-its geplakt

De kwaliteit van de openbare ruimte in onze woonwijken zetten we voorop. Daarvoor zijn duurzaamheid, water en groen sturend. Een groene, duurzame en gezonde openbare ruimte heeft een belangrijke functie voor ontmoeting en recreatie. Het is belangrijk voor o.a. het tegengaan van hittestress en wateroverlast.

⭐️

Het nieuwe normaal opschalen in de wijken

Huizen moeten snel verduurzaamd worden zodat wonen minder water en energie kost, tegelijk wonen goed geïsoleerde woningen veel prettiger. Om tempo te maken zullen we bestaande huur- en koopwoningen op een collectieve manier moeten renoveren en verduurzamen, waarbij de inwoners worden ontzorgd.

⭐️

Verhaal Leefbare Wijken

113

post-its geplakt

Schets het perspectief voor leefbare wijken in 2030-2040-2050.

⭐️

Duurzame en circulaire bedrijfsvoering

94

post-its geplakt

Een duurzame en circulaire economie is gericht op het verminderen van consumptie, productie en hergebruik van producten, materialen en grondstoffen. Bedrijven hebben hierin een belangrijk rol.

⭐️

Energie en smart-grids

Bedrijventerreinen zijn grootverbruikers van energie. En er wordt steeds vaker duurzame energie opgewekt door zon en wind. Door de vraag te sturen in combinatie met opslag en een zogeheten ‘smart grid’ kan deze beter op het aanbod afgestemd worden.

⭐️

Duurzame mobiliteit en logistiek

99

post-its geplakt

Er zijn verschillende mogelijkheden om de mobiliteit op het bedrijventerrein te verduurzamen. Duurzaam reizen van en naar het werk biedt allerlei voordelen en mogelijkheden. Het levert klimaatwinst op, het is gezonder en ook vaak goedkoper. Thuis werken, met het OV of de fiets naar het werk, carpoolen of met een elektrische fiets.

⭐️

Gezonde groene werkomgeving

70

post-its geplakt

Op bedrijventerreinen is de kans op wateroverlast en hitte vaak groot doordat er weinig groen en veel verharding is. Schade en overlast door klimaatverandering op bedrijventerreinen kan worden tegengegaan door ze groen en schaduwrijk in te richten. Dit maakt bedrijventerreinen klimaatbestendiger en het verhoogt de kwaliteit van de leef- en werkomgeving.

⭐️

Samenwerking en kennisdeling

Gezamenlijk vergroten we de bewustwording en zetten ambassadeurs, koplopers en voorbeeldprojecten in gericht op de verduurzaming van de bedrijvigheid in onze steden.

⭐️

Opschaling duurzame bedrijventerreinen

Verduurzaming van een bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak. Dat betekent een samenwerking tussen ondernemers(vereniging), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en de overheid.

⭐️

Klimaatbanen

30

post-its geplakt

Voor de verandering naar een duurzame economie, zijn mensen nodig met nieuwe kennis en vaardigheden. Dat geldt voor de bouw, voor de energietransitie en voor de verduurzaming van bestaande woningen. Dit vraagt om passende opleidingen, zowel in het beroeps- als wetenschappelijke onderwijs. Ook zijn er trajecten nodig om mensen om te scholen of om kennis over duurzaamheid bij te brengen.

⭐️

Regionale grondstoffenmarkt

Om te voorkomen dat nieuwe grondstoffen worden ingezet in de bouw en industrie kan een circulaire grondstoffenbank een uitkomst bieden. Hier worden herbruikbare materialen geregistreerd en aangeboden.

⭐️

Netcongestie

De vraag naar en het aanbod van (duurzame) elektriciteit wordt steeds groter. Al deze elektriciteit moet getransporteerd worden door de kabels die er op dit moment liggen (het elektriciteitsnet). Er zal zo snel mogelijk meer ruimte op het net moeten worden gecreëerd en we zullen slimmer en optimaler gebruik moeten maken van het net. Op provinciaal en regionaal niveau wordt hier op ingezet, o.a. via de regionale taskforce en pMIEK.

⭐️

Lokaal is de norm

73

post-its geplakt

Veel van de producten die we dagelijks gebruiken, komen van ver. Niet alleen gaat dit gepaard met forse CO₂-emissies als gevolg van transport, maar het is ook kwetsbaar. Door lokaal producten te produceren is minder transport nodig. We zijn dan minder afhankelijk en meer zelfvoorzienend.

Klimaatmissie Helmond & Eindhoven

Eindhoven en Helmond werken samen aan de EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden. Het doel hiervan is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Zodat Eindhoven en Helmond nu en in de toekomst fijne plekken zijn om te wonen, werken en recreëren. Welke acties nodig zijn om daar te komen en wie daarin welke rol heeft, komt te staan in het Klimaatcontract. Dit contract willen we voor de zomer van 2023 met partners in de stad gemaakt hebben.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je een e-mail sturen naar: duurzaamheid@eindhoven.nl of energietransitie@helmond.nl

Wat als het ons lukt?